Services

I am offering my services as a programmer, writer as well as illustrator and graphics designer.

These services are offered under the company name Wolthera Software & Kunst, Chamber of Commerce number: 76615170, VAT number NL003110678b14, IBAN NL76INGB0797532749 and the following terms of service (Dutch)


Ik bied mijn diensten aan als programmeur, schrijver, illustrator en graphics designer.

Deze diensten worden aangeboden onder het bedrijfs naam Wolthera Software & Kunst, KvK: 76615170,BTW nummer NL003110678b14, bank nummer NL76INGB0797532749 en de volgende algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

I Algemeen

 1. Begripsomschrijvingen en vaste uitgangspunten
  1. Begripsomschrijving: 
   1. Wolthera Software & Kunst (hierna WS&K) staat voor de eenmanszaak van Wolthera van Hövell tot Westerflier te Maastricht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Limburg onder nummer 766 151 70 (btw nummer NL 200 953 242 B01; bank NL76 INGB 079 753 27 49).
   2. Product: datgene wat WS&K conform afspraak aan de opdrachtgever levert, hetzij in digitale, virtuele of fysieke vorm, hetzij als afgerond project, of voltooide dienst.
   3. Materialen: hieronder worden zowel fysieke als virtuele materialen begrepen, benodigd om het werk te doen.
  2. Alle bedragen die WS&K vermeldt, zijn exclusief btw.
  3. De offertes zijn over het algemeen gebaseerd op werkzaamheden die goed in te schatten zijn. Toch is het altijd mogelijk dat zich onvoorziene ontwikkelingen voordoen. Mochten de afgesproken werkzaamheden de inschatting met meer dan 10% overschrijden, dan zal er nader overleg plaatsvinden over de voortgang van het project. In principe zal het meerwerk gefactureerd worden conform het kostentarief vermeldt in de offerte.
  4. Offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen tussentijds wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen van de werkzaamheden, aangebracht door opdrachtgever en/of WS&K. 
  5. Bij tussentijdse wijzigingen van de Algemene voorwaarden zijn deze ook op de lopende projecten van kracht vanaf het moment dat de opdrachtgever er kennis van heeft kunnen nemen, dus tenminste vanaf de betaling van de eerstvolgende factuur na de betreffende wijziging.

II Bevestiging, voorschot en termijnen

 1. Opdrachtbevestiging en follow up
  1. Opdrachtbevestiging:
   1. Na goedkeuring van de offerte, wordt de opdracht in principe schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd door een schriftelijke opdrachtbevestiging te ondertekenen en terug te sturen (per post of als scan via de bijlage per e-mail). Indien de offerte per e-mail is uitgebracht kan de bevestiging per retourmail plaatsvinden, waarbij de inhoud van de offerte onder de akkoordverklaring vermeld staat (integraal of als bijlage), dan wel dat er in de tekst van de bevestiging uitdrukkelijk naar verwezen wordt door met name de prijs ex btw en de opdrachtomschrijving te vermelden die in de offerte staat. 
   2. Bij de bevestiging van de opdracht verklaart de opdrachtgever adequaat op de hoogte gebracht te zijn van deze Algemene voorwaarden, inclusief de bepalingen inzake de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in paragraaf IV en hiermee akkoord te gaan. De Algemene voorwaarden worden bij de offerte ingesloten en/of kunnen gedownload worden vanaf de website van WS&K.
   3. Follow up na de opdrachtbevestiging: 
    1. Bij opdrachten op projectbasis (zie hierna 7.1) ontvangt de opdrachtgever de voorschotfactuur ter hoogte van ten minste 50% van het honorarium. 
    2. Bij opdrachten op basis van een termijn, waarbij maandelijks/periodiek wordt gefactureerd, ontvangt de opdrachtgever een voorschotfactuur van de eerste termijn.
    3. Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt het werk niet aangevangen, voordat de voornota is voldaan. 
  2. Een opdracht wordt (terugwerkend) ook bevestigd door de betaling van de(voorschot)factuur: zodra deze is voldaan, geldt de betaling als een bevestiging van de opdracht c.q. de offerte dan wel een andere vorm van prijsopgave waarop de(voorschot)factuur betrekking heeft. De opdrachtgever dient alsnog in de gelegenheid gesteld te worden, c.q. is verplicht om aan het bepaalde onder 2.1.2 te voldoen.
  3. De opdracht kan tenslotte bij hoge urgentie of andere dwingende redenen door WS&K zelf per mail of app of andere vorm van digitale communicatie bevestigd worden, waarbij de ontvangstbevestiging door of namens de opdrachtgever het constituerende moment vormt. 
  4. Afwijkingen van de offerte zijn geldig, indien deze schriftelijk overeengekomen zijn. Voor de wijze van bevestiging zijn 6.1 en 6.3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
  5. Indien sprake is van een opdracht voor een opdrachtgever waarvoor eerder is gewerkt en dus aangetoond kan worden dat hij de Algemene voorwaarden aanvaard heeft, wordt hij geacht deze ook voor de vervolgopdracht(en) aanvaard te hebben, tenzij de inhoud van de Algemene voorwaarden in relatie tot de opdracht wezenlijk is veranderd. Het is aan de betreffende opdrachtgever om te verifiëren of dat het geval is.

III. Honorarium, planning, uitvoering en oplevering

 1. Honorarium, onkosten en toeslagen:
  1. Opdrachten op projectbasis:
   1. Tenzij anders overeengekomen, ontvangt de opdrachtgever een voorschotfactuur ter hoogte van tenminste 50% van het honorarium.
   2. Bij de oplevering van het concept (of de eerste versie van het eindproduct) volgt de eindnota van het resterende deel van het bedrag. 
   3. Bij opdrachten boven de € 10.000,- heeft WS&K het recht om maandelijks voorschotten in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Bij de eindnota vindt de verrekening plaats.
   4. Na de voltooiing van het bestelde product/afronding van het project vindt de oplevering plaats onder voorbehoud dat de eindnota is voldaan.
  2. Opdrachten op basis, waarbij periodiek/maandelijks wordt gefactureerd:
   1. Tenzij anders overeengekomen, ontvangt de opdrachtgever een voorschotfactuur ter hoogte van het honorarium van de eerste termijn.
   2. Bij de afronding wordt zowel het resterende deel van het honorarium als de onkosten gefactureerd.
  3. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die WS&K voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
  4. Indien WS&K door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van het door WS&K gehanteerde standaard uurtarief. Deze zijn te vinden op de website.
  5. Het werk vangt pas aan dan wel wordt voortgezet nadat de facturen zijn betaald.

 1. Betaling
  1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door WS&K nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door WS&K gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. btw.
  2. De opdrachtgever verricht de aan WS&K verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan WS&K heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
 1. Planning en uitvoering
  1. WS&K zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever effectief resultaat. Voor zover noodzakelijk zal WS&K de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
  2. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door WS&K mogelijk te maken, en wel in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens, toegangscodes en/of materialen.
  3. De doorlooptijd wordt in onderling overleg afgesproken. Deze start niet eerder, dan nadat het voorschot is ontvangen.
  4. Uitvoering begint pas zodra WS&K alle beschikbare informatie, stukken en/of materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht, heeft ontvangen. 
  5. Indien de uitvoering van de opdracht afhankelijk is van informatie van derden (zoals bedrijven of interne en externe instellingen) start WS&K pas met uitvoering zodra die informatie geleverd is.
  6. Indien de datum van de start, een vervolgfase en/of andere werkzaamheden in het kader van of aansluitend op de opdracht in overleg met de opdrachtgever is vastgesteld en Lost again kan niet aan de slag, doordat de opdrachtgever aan een of meer verplichtingen uit de voorgaande voorwaarden niet heeft voldaan, dan schuift de betreffende datum op. De klant kan Lost again hier niet op aanspreken.
  7. WS&K behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden als door de vertraging als hiervoor bedoeld nakoming van de overeenkomst naar haar oordeel in redelijkheid niet meer gevraagd of geëist kan worden. Zij kan daartoe overgaan nadat zij de opdrachtgever tenminste eenmaal aantoonbaar in de gelegenheid heeft gesteld alsnog de benodigde informatie en/of stukken aan te leveren.
  8. De definitieve opleverdatum wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. De oplevering bestaat uit het toezenden of overhandigen van het bestelde product. Tenzij anders wordt overeengekomen, vindt de oplevering plaats, nadat de eindfactuur van het afgesproken honorarium en/of de openstaande uren en/of anderszins is voldaan.
  9. Indien de opdracht bestaat uit het verzorgen van presentaties, het geven van advies en soortgelijke taken, eindigt deze in principe op het moment dat het doel is gerealiseerd, tenzij dat lopende de opdracht onhaalbaar blijkt te zijn. Artikel 12 is dan van overeenkomstige toepassing.
  10. In die gevallen dat het verwezenlijken van het doel afhankelijk is van derden, geldt het gestelde in 10.1.8.

IV. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 1. In het kader van de AVG vergaart VanHellenbergHubar.Org niet meer informatie van de opdrachtgever, dan strikt noodzakelijk is voor de opdracht:
  1. Contactgegevens van de opdrachtgever
  2. Bankrekening voor de facturering
  3. Indien relevant adresgegevens en kadastrale registratie van het of de objecten dat/die onderzocht wordt/worden.
  4. en al datgene wat nodig is om de opdracht tot een goed einde te brengen.
  5. tenzij dit nodig is voor het welslagen van het project, worden de gegevens niet met derden gecommuniceerd. 
 1. De projectgegevens worden digitaal bewaard: 
  1. voor nazorg, voor rechtsopvolgers en voor onderzoeksdoeleinden die behoud van het erfgoed ten doel hebben. Omdat deze gegevens vrijwel een-op-een in de openbaarheid zullen zijn vanwege vergunningen- en andere procedures, ligt hier in principe geen belemmering.
  2. in de vorm van de oorspronkelijke versie op de desktop en een backup op een harde schijf en/of in de cloud.
 1. Akkoordverklaring
  1. De opdrachtgever verklaart per e-mail of op een andere schriftelijke manier adequaat op de hoogte gebracht te zijn van en akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden inclusief de artikelen over de AVG (zie artikel 3 lid1).
  2. Met die verklaring gaat de opdrachtgever ook akkoord met artikel 28 van de Algemene Voorwaarden.
  3. Met die verklaring geeft de opdrachtgever bovendien toestemming om zijn adres op te nemen in het mailinglijst van WS&K.

V Rechten en aansprakelijkheid

 1. Rechten 
  1. Het auteurs- en/of – verlenen van een – gebruiksrecht van de door WS&K ontwikkelde en vervaardigde producten blijft exclusief in haar handen. Voor de digitale producten krijgt de opdrachtgever een gebruiksrecht, dat niet aan derden mag worden doorgegeven. Fysieke/tastbare producten gaan over in zijn eigendom.
  2. WS&K behoudt zich het recht voor om (onderdelen van) haar producten na afloop van een project te publiceren en/of te vermarkten en/of anderszins te gelde te maken.
  3. Indien WS&K lopende een opdracht met creatieve vondsten (in de ruimste zin van het woord) komt, behoudt zij het auteursrecht en wordt over de uitvoering/het gebruik daarvan met haar overlegd ten einde concept en honorarium veilig te stellen.
  4. Na voltooiing van de opdracht is de opdrachtgever gerechtigd het product te gebruiken, zoals is beschreven in de opdracht aan WS&K.
  5. Indien de opdrachtgever onderdelen van het product wil gebruiken voor andere doeleinden, is hij verplicht contact op te nemen met WS&K.
  6. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken noch de in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie(s):
   1. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
   2. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
 1. Aansprakelijkheid:
  1. WS&K is niet aansprakelijk voor:
   1. fouten of tekortkomingen in het materiaal, de informatie et cetera die door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
   2. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen et cetera.
   3. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
   4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
   5. fouten of tekortkomingen in het product, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 12 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
   6. fouten of tekortkomingen in het product, indien de opdrachtgever – ondanks een daartoe strekkend advies – het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
   7. evenmin is WS&K aansprakelijk, indien een opdrachtgever door zijn gedrag, – het nalaten van – acties dan wel uitspraken naar derden het welslagen van de opdracht onmogelijk maakt of heeft gemaakt. In dat geval vindt uitbetaling plaats op basis van de offerte, het verrichte aantal uren of andere afspraken, 50 % van het geprognosticeerde aantal uren of consulten en/of van het afgesproken percentage van het geprognosticeerde resultaat dat bereikt zou zijn, indien hij zijn handelingen achterwege had gelaten (of juist uitgevoerd had).
   8. in die gevallen dat het welslagen van het doel afhankelijk is van de opstelling van derden kan WS&K in ieder geval nooit het resultaat garanderen en is zij dan ook niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. 
  2. WS&K is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade – ontstaan als gevolg van directe handelen of niet handelen van WS&K – wordt enkel verstaan schade die geobjectiveerd kan worden door:
   1. het maken van redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
   2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van WS&K aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
   3. het maken van redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
   4. Aansprakelijkheid van WS&K voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
  4. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en informatie onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan WS&K niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden. 
  5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch WS&K jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte – virtuele – materialen en gegevens.
 1. Garanties en vrijwaring:
  1. WS&K garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
  2. De opdrachtgever vrijwaart WS&K of door WS&K bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
  3. De opdrachtgever vrijwaart WS&K voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
  4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn geldig, indien ze door opdrachtgever én WS&K gezamenlijk zijn overeengekomen en schriftelijk zijn bevestigd. 
  5. WS&K is te allen tijde gerechtigd om coulance toe te passen bij de uitoefening van de Algemene voorwaarden. Bij het verlenen van coulance houdt WS&K zich alle rechten en weren voor.
 1. Opzegging of verbinding van overeenkomst
  1. Bij tussentijds terugtrekken worden gefactureerde termijnen onverkort voldaan en wordt voor het overige afgerekend op basis van de bestede tijd tegen het uurtarief van WS&K. 
  2. Terugtrekken door WS&K is overigens alleen mogelijk:
   1. wegens een aantoonbaar gebrek aan solvabiliteit van de kant van de opdrachtgever;
   2. wegens dreigende wanbetaling;
   3. vanwege de bedreiging van het voortbestaan van WS&K;
   4. op grond van een van de andere bepalingen uit deze voorwaarden;
   5. en/of wanneer WS&K en de opdrachtgever gezamenlijk geconstateerd hebben dat de voltooiing van de opdracht onwenselijk dan wel onmogelijk is.
  3. Zowel WS&K als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft WS&K het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
  4. Wanneer de werkzaamheden van WS&K bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden:
   1. wegens een aantoonbaar gebrek aan solvabiliteit van de kant van de opdrachtgever;
   2. wegens dreigende wanbetaling;
   3. vanwege de bedreiging van het voortbestaan van WS&K;
   4. op grond van een van de andere bepalingen uit deze voorwaarden;
   5. en/of wanneer WS&K en de opdrachtgever gezamenlijk geconstateerd hebben dat de voltooiing van de opdracht onwenselijk dan wel onmogelijk is.
 1. Overige bepalingen
  1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met WS&K gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
  2. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
  3. Op de overeenkomst tussen WS&K en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen WS&K en haar opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene voorwaarden of van de daarop gebaseerde overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in de rechtbank Limburg.